Startpagina

Procedure bij brand in de zorg

- Breek bij brand het glas van de brandmelder en waarschuw onmiddellijk de centrale via het noodnummer binnen jouw ziekenhuis. - Spoor direct de oorzaak van de brand op en probeer een beginnende brand te bestrijden met snelblussers of muurhaspels. Doe niet meer dan één poging. - Ontruim bij alarm het gebouw zo snel mogelijk Ondanks deze maatregelen kan er door externe factoren brand ontstaan. Daarom hebben wij wel een protocol Brandveiligheid en rookmelders op strategische punten laten aanbrengen. Wanneer zich ergens in huis rook ontwikkelt, zullen alle rookmelders afgaan, waardoor iedereen veilig de school kan verlaten. Bij rookontwikkeling of beginnende brand, zullen allereerst de kinderen naar buiten worden gebracht

een vlam in de pan. En ga NOOIT met de pan aan de wandel! Vluchten Bij brand verandert uw huis in een doolhof, omdat u niets meer ziet door de alles verduisterende rook. Zorg daarom voor een goed vluchtplan. Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt voor het geval er brand uitbreekt bij u thuis Protocol brandveiligheid 2 Zorg dat u altijd de deur vrij houdt, bovendien bij het blussen goed op dat de brand niet te groot wordt en u nog voldoende tijd Vergelijkbare zoekopdrachten voor protocol brand in de zorg beperkte zelfredzaamheid of mobiliteit van de cliënt of met de invloed van medicatie. Bij niet-zelfredzame cliënten moet ook worden bekeken wat zij nog wel zelf kunnen om de woning in geval van nood te verlaten. Dagbestedingsruimten kenmerken ruimten Veel cliënten binnen de zorg maken gebruik van een dagbestedings- voor dagbesteding aanbod dit alle bewoners begeleiden bij het verlaten van de kamer 3. Deur van de betreffende kamer sluiten met als doel voorkomen dat brand zich uitbreidt. 4. Dichtstbijzijnde brandmelder (laten) indrukken (als er een collega is, deze opdracht geven dit te doen, zelf bij de bewoners blijven, anders zelf brandmelder indrukken). 5

Wat te doen bij brand in het ziekenhuis - Nursin

tocollen houdt en volgens de procedures te werk gaat. Zo is er bijvoorbeeld een protocol voor wat je moet doen bij brand. Er is een protocol voor wat je moet doen als een cliënt een klacht heeft. Er is een protocol voor wat je precies moet doen als je ontdekt dat er iets gestolen is. Er is een protocol waarin hygiënisch handelen beschreven is Hoewel Vilans de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze checklist aanvaardt Vilans geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de in deze checklist opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de checklist en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan

Vaak wordt geprobeerd de kwaliteit van de zorg te borgen door zoveel mogelijk vast te leggen in protocollen en procedures die de begeleiders moeten volgen. Dit is belangrijk als het gaat om het beschrijven van specifieke risicovolle handelingen, zoals uitdelen van medicatie, geven van sondevoeding, hoe te handelen bij een epileptische insult 2 Procedures A. Brand 6 B. Ontruiming 7 C. Bommelding 8 3 Cursus 9 • Zorg dat de bij u aanwezige bezoekers, met u als begeleider, het gebouw verlaten

Vier minuten is lang; te lang bij een uitslaande brand. Maar toch. Procedures en richlijen om het voor jezelf veilig te houden; en te zorgen dat de brand beheersbaar is en blijft. Vier tot zes minuten is snel ; maar ik besef dat als er echt wat is dat dit een eeuwigheid duurt 7 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! w w w . 1 1 2 b h v . n l 3. (On)aangekondigde ontruimingsoefening Bij de (on)aangekondigde ontruimingsoefening vindt een daadwerkelijke ontruiming plaats, waarbij de BHV-organisatie optimaal wordt getest. De inhoud van het scenario is onbekend bij de deelnemers programma De Zorg Brandveilig. Tijdens de ontwikkeling is de inhoud afgestemd met diverse experts op het gebied van brandveiligheid in de zorg. Onze speciale dank gaat hierbij uit naar COT, Crisislab, TNO, Brandweer Nederland (Geen Nood Bij Brand), Carante Groep, De Gelderse Vallei, 's Heeren Loo, Nicolet Eerens. Uitgave januari 2016 Lees het bericht Vilans KICK-protocollen ondersteunen opleiding en instelling bij verbeteren zorg; wekelijks op de hoogte van ontwikkelingen in de langdurende zorg Wanneer u thuiszorg nodig heeft in Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten of Wassenaar, dan bent u bij Florence aan het juiste adres. Onze thuiszorg is er voor iedereen, van jong tot ouder. Zo bieden wij specialistische kinderthuiszorg, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging en verpleging

1 Brandveiligheid hoort bij het bieden van verantwoorde zorg In de Kwaliteitswet zorginstellingen staat de verplichting tot het bieden van 'verantwoorde zorg'. Dit omvat (ook) de brandveiligheid van gebouwen inclusief het optreden van personeel bij brand. Verantwoord bevat de aspecte Procedure bij de regeling veelbelovende zorg. In de onderstaande tekst staat de procedure op hoofdlijnen beschreven (voor meer toelichting zie de Staatscourant) Zie waar u, afhankelijk van de aard van de klacht, uw klacht over zorg ook kunt indienen. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten . Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter

Brand Protocol :: De Kie

  1. Hoewel bij calamiteiten in de zorg de aandacht bij menigeen zal uitgaan naar de ziekenhuizen, betreft het ook andersoortige instellingen die zich met zorg bezighouden zoals die in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg
  2. Zorgstandaard Een zorgstandaard koppelt zorginhoud (de richtlijn) aan de organisatie van zorg. Bekijk een algemeen model voor zorgstandaarden. Lees meer Protocollen Een protocol dient de zorgverlener bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden. Lees mee
  3. - Nadat de BHV'ers zijn aangekomen bij de deur waarachter de brand bevindt, start je de deurprocedure. - Blijf communiceren met de overige BHV'ers via een portofoon. - Neem een beslissing; brand zelf blussen of ontruimen en brandweer alarmeren. Deurprocedure in stappen. Er zijn twee type deuren je tijdens de verkenning kunt tegenkomen

sectoren dan de zorg. Voor een korte beschrijving van wat brand is, zie bijlage A. De afgelopen jaren heeft brandveiligheid in de zorg de nodige aandacht gekregen, mede door een aantal aansprekende incidenten. In 2006 was er een brand in het OK complex van het Twenteborg ziekenhuis in Almelo Bijvoorbeeld als iemands kleren in brand staan, bij vlam in de pan of bij brand in een televisietoestel. Zorg er wel altijd voor dat je handen goed afgeschermd zijn . Oefen het gebruik van een blusser of een branddeken

Protocol Brand In De Zorg - Vinden

Weet u zeker dat u de klachtenregeling bij Klachtenportaal Zorg wilt opzeggen? Na de opzegging (altijd voor 1 december) wordt uw lidmaatschap beëindigd op 31 december en kunt u geen gebruik meer maken van de klachtenregeling Wkkgz, WMO, Jeugdwet en Medische Hulpmiddelen Risicomanagement in de zorg Zorg verlenen is mensenwerk. De kwaliteit van de zorg is afhankelijk van de competenties, betrokkenheid en inzet van zorgprofessionals. Om deze kwaliteit te borgen en de daarmee samenhangende doelstellingen te bereiken, hebben zorginstellingen beleid ontwikkeld en procedures geïmplementeerd

Protocollen en procedures - KansPlu

Find Deals on Zorg in Action Figures on Amazon De AF-X Fireblockers kunnen stand-alone worden geplaatst. Ze kunnen dan zelfstandig brand detecteren en worden de units geactiveerd door middel van een batterij. Ze gaan dus bij iedere brand af, stroomstoring of niet. Maar de units kunnen ook eenvoudig op ieder ander branddetectiesysteem worden aangesloten. Zo eenvoudig is het De hulpverlener heeft de plicht om informatie te geven, het dossier bij te houden en de privacy van de patiënt te bewaren en de behandeling alleen te geven als de patiënt daarvoor toestemming heeft verleend

de organisatorische structuur, met o.a. verantwoordelijkheden en functieomschrijvingen, de overleg- en communicatiekanalen, de middelen voor personeel en kwaliteitsmethodieken; procedures: een lijst van alle bestaande en gevalideerde procedures in het woonzorgcentrum, bijv. voor onthaal en opname, doorverwijzing, schoonmaak, klachten etc Procedure bij agressie, seksuele intimidatie en strafbare handelingen. In dit document vindt u een voorbeeld van een procedure bij agressie, seksuele intimidatie en strafbare handelingen. In dit document worden een aantal voorbeelden gegeven hoe om te gaan met deze zaken. Het is echter aan u om de grenzen voor uw zorgboerderij te bepalen

Brand in het verpleeghuis - Verhalen en anecdotes uit de

Zorgprotocollen voor zorg en onderwijs Vilan

Project Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg Kern: Het project Geen nood bij brand! is een samenwerkingsproject tussen brandweerkorpsen en zorginstellingen om de brandveiligheid (risicobewustzijn en zelfredzaamheid in de De KNMG vindt openheid rondom fouten en incidenten jegens de patiënt en anderen een groot goed. Deze openheid draagt bij aan veilige zorg en aan het (herstel van) vertrouwen tussen arts en patiënt. Het belang van openheid geldt onverkort voor calamiteiten. Een calamiteit is een zeer ernstig incident in de zorg

Thuiszorg regio Den Haag Florence - Gezondheid en Zorg

Veelbelovende zorg Werkagenda Zorginstituut Nederlan

De grote veranderingen in de zorg De tijden van stabiliteit en zekerheid in de zorgsector behoren inmiddels tot het verleden. Grote veranderingen zijn ingezet, die verregaande consequenties hebben voor zowel het aantal medewerkers dat werkzaam is bij instellingen als de aard en invulling van functies De gehele procedure bij De Geschillencommissie duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden. In de procedure kunt u meer lezen over de gang van zaken bij het indienen van een klacht Zoek binnen Informatiepunt dwang in de zorg Zoek. Zoek hulp bij uw directe collega's en breng de agressie telkens in als onderwerp van gesprek bij de. Bij valcalamiteiten is sprake van dood of ernstig letsel door tekortkomingen in de zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Valcalamiteiten moet een zorgaanbieder wel een-op-een aan de IGZ melden. De afhandeling van de melding van een valcalamiteit is eenvoudiger en minder tijdrovend gemaakt Ze doet dat door mee te doen aan de landelijke actie (Ont)Regel de Zorg. Voorzitter Wolter Brands was bij de schrap- en verbetersessies. Centrale vraag: hoe besteden we minder tijd aan.

Klachtenprocedures zorg - Zorgklacht

Calamiteiten in de zorg • Legale

Stappenplan bij valincident en na een valincident van ouderen, zoals directe hulp bij vallen en procedure na een valincident. Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn Search menu Toggle men Zo ligt de nadruk minder op de procedures en protocollen, maar helpt deze norm vooral bij het leren en verbeteren. Tijdens de sessie zal er uitgebreid op alle voordelen van de nieuwe HKZ Zorg en Welzijn norm worden ingegaan Veiligheid staat voorop bij S&L Zorg. Het voorkomen van brand en op de juiste wijze reageren bij brand krijgt veel aandacht. We willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Daarom zijn we ook erg gedreven in het opleiden en laten oefenen van onze -medewerkers

Video: Richtlijnen en protocollen voor kwalitatieve zorg V&V

Houd zorgvuldig bij of iedereen in veiligheid is gebracht. Veilig ontruimen in de zorg. Het noodlot slaat toe en er breekt brand uit. U heeft een ontruimingsplan met procedures gereed om alles in goede banen te leiden. Houd bij alles wat u doet er rekening mee dat ouderen minder mobiel zijn. Bedenk ook dat ouderen onvoorspelbaar gedrag kunnen. Filmpje Filmpje Casus over Agressie: Tijdens een late dienst , waar alle zorgvragers gezamenlijk kwamen om te eten. Was er een zorgvrager (Dhr. Klaas) die boos werd op een (Mevr. Piet) een zorgvrager doordat zij op de plek zat waar Dhr. Klaas normaal zit. Mijn collega vroeg o De begeleider van het dagcentrum draagt er zorg voor dat de lijst aan het eind van de dag met de cliënt terug gaat naar de woonlocatie. 3. De begeleider zorgt na het in ontvangst nemen voor het bewaren van de medicatie op de juiste plek (bijv Zorg om branden bij zonnepanelen. SINT-OEDENRODE - Zonnepanelen die in het dak worden verwerkt, zogenoemde indaksystemen, leiden vaker tot brand dan reguliere panelen bovenop de dakpannen De zorgaanbieder die spoedzorg biedt, kan een Wlz-indicatie voor u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Als met spoed een opname nodig is, beoordeelt het CIZ de aanvraag binnen twee weken

Bij het tijdelijk overdragen van zorg is het belangrijk dat de verzorgde een prettige tijd heeft en dat de verzorgde en u erop kunnen vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen BHV-procedures moeten er voor zorgen dat - in veel gevallen niet-redzame bewoners - bij brand op tijd het gebouw uitkomen. Nu het scheiden van wonen en zorg is doorgevoerd, zijn diezelfde cliënten in datzelfde complex de huurders die de BHV zelf moeten regelen Zoek binnen Informatiepunt dwang in de zorg Zoek. Vrijheid hoort bij de universele rechten van de mens. Dit schema beschrijft de stappen in de procedure tot. De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten

Wat moet u doen bij brand? de brandweer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij deze enkele aanwijzingen bij brand. Onmiddellijk en juist reageren kan het ergste voorkomen Zie een voorbeeld-stappenplan in de bijlage. Bij een groter incident of calamiteit is een uitgebreidere analyse zinvol en voldoet een eenvoudig invulformulier niet. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Analyse'. Als de praktijk voldoende ervaring met VIM heeft opgedaan kunt u de procedure in de patiëntenvoorlichting onder de aandacht brengen

- Zorg voor een schone filter in de wasdroger Hang in het huis rookmelders op. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt. Een brand, ook al is het maar een kleine, vergeet je niet en kan een emotionele gebeurtenis zijn. Een brand kan het hele huis of gebouw verwoesten met alle gevolgen van dien. Je levenswerk, persoonlijke bezittingen, belangrijke documenten kan door een brand vernietigd worden Verwaarlozen en onthouden van zorg Psychisch grensoverschrijdend gedrag Fysiek grensoverschrijdend gedrag Seksueel grensoverschrijdend gedrag Discriminatie Schending van rechten Financiële en materiële uitbuiting Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht en aanwezigheid

Deurprocedure voor BHV - 101BHV

regelgeving met betrekking tot het recht op hulp bij psychische problemen voor de doelgroep in kaart gebracht. Verder zijn de organisatie van de huidige zorg en de belangrijkste Zgoede praktijken [ in de zorgverlening in Nederland en enige andere Europese landen voor asielzoekers beschreven Bij brand heeft u slechts drie minuten om uw woning te ontvluchten. Door vooraf na te denken hoe u het snelst uw woning kunt verlaten vergroot u uw overlevingskans bij brand. Zorg ervoor dat uw vluchtwegen vrij zijn van rommel en obstakels en zorg ervoor dat u ook afgesloten deuren snel kunt openen. Hang daarom sleutels op in de buurt van uw deur Blijf bij het fornuis als je gaat koken en leg pannenlappen uit de buurt als je ze niet meer gebruikt. Zorg ervoor dat je een telefoon bij de hand hebt voor als het toch misgaat. Zet de televisie 's avonds helemaal uit en niet op stand-by De nieuwe procedure zal met ingang van 1 mei 2011 in werking treden en gaat gelden voor alle ggz-instellingen die onder de Kwaliteitswet vallen. Deze procedure geeft meer informatie over in welke gevallen een ggz-instelling een suïcide(poging) moet melden bij de inspectie

E. probeer de brand te blussen F. gebruik geen liften G. bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven 2.2 Instructie directie A. overtuig u ervan dat de brand gemeld is B. win informatie in over de aard en de omvang van de brand C. overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden Soms wordt agressie ingezet om een snellere behandeling af te dwingen, maar vaak komt agressie voort uit onmacht of frustratie, of past het bij het ziektebeeld. Hoe het ook zij: agressie hoort er niet bij, ook niet in de zorg! Wij leren u hoe agressie te voorkomen en hoe effectief om te gaan met de verschillende vormen van agressie De installatie laat u (met behulp van codes) zien waar in het pand brand is gemeld (automatisch via de rookmelder of handmatig via de handbrandmelder), waardoor u direct weet waar er een brand geblust moet worden. 3. Brand blussen. Soms is er sprake van een klein brandje dat zelf geblust kan worden, als de juiste blusmiddelen in de buurt hangen

Verklein de kans op brand

procedure voor een stukje bewustwording in de zin van eventueel onbedoelde incidenten. Het melden en correct opvolgen van incidenten is van groot belang voor de organisatie, haar medewerkers en de cliënten. Daarom is het van heel erg belangrijk om deze procedure bij elk incident nauwkeurig op te volgen Brand- sluitronde maken voor naar bed gaan (asbakken). Beperk contant geld, ook bij besteldiensten, zorg dat de chauffeur een pinapparaat heeft. Idem in een winkel

Melding incidenten medewerkers in de zorg Seksuele agressie (o.a. nafluiten, opmerkingen maken, handtastelijkheden, met de ogen uitkleden') Brand / schroeien. BETREK JE COLLEGA'S BIJ DE RISICOANALYSE (GROEPSOPVANG) Zorg dat je de crisisprocedure van je opvang kent. • Leer nieuwe medewerkers de procedure meteen. Ontzorgen van de zorg 2 Waar gaan we het over hebben? 1. Introductie 2. Rol van de overheid bij vermindering administratieve lasten 3. Overhead bij zorginstellingen toont grote verschillen 4. Instellingen hebben veel zelf in de hand 5. Overhead en de ervaren lasten nemen toe: tijd voor actie 6. De veranderopgave 7. Evean Thuiszorg: hoe hebben wij het aangepakt? 8 Vertel er duidelijk bij dat de brand ontsnapping onmogelijk heeft gemaakt, en vergeet niet te melden in welke kamer er brand heerst. Zorg eerst dat de kieren aan.

Calamiteitenplan: hoog nodig bij calamiteiten - Brandwee

Bekijk hier welke zorg wij bieden bij u in de regio. Gebruik mijn locatie. of. vacatures. De zorg verandert continu. Zorgnetwerken van meerdere zorg- en hulpverleners rondom een patiënt of cliënt worden steeds belangrijker. Ons toezicht verandert mee. Bekijk de infographic en of lees meer in het dossier netwerkzorg GRIP 3 betekent niet bij voorbaat dat er sprake is van een ramp. Bij een dreiging van een ramp kan GRIP 3 uit voorzorg afgekondigd worden om de commandostructuur in te richten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de brand in de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op 13 mei 2008. Omdat het pand op instorten stond ontstond het. Een van de vervelendste zaken die u kan overkomen is schade in uw onderneming of aan uw bedrijfspand. Een schade kan grote impact hebben op de bedrijfsvoering. U kunt zelf veel doen om uw bedrijfspand veilig te maken. Zodat ook uw werknemers zich veilig voelen. Zorg ook dat ze weten wat ze moeten doen bij een calamiteit zoals brand en een inbraak = zorg dat je op de hoogte bent van de codes gebruikt voor portofoonverkeer. _ codes zoals rood = brand, probleem, onvoorziene omstandigheid, situatie. = communiceer informatie alleen met belanghebbenden

Video: De procedure De Geschillencommissie Zorg

Zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet is geen zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg. Wanneer moet een melding bij de NZa worden gedaan? Er dient bij de concentratie tenminste één zorgaanbieder betrokken te zijn die in de regel met vijftig personen per jaar zorg verleent Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is. Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat ongewenste klanten er niet te makkelijk bij kunnen. Stimuleer pinbetalingen, zodat er minder contant geld in de kassa aanwezig is. Zorg voor afroomkluizen waarin groot geld direct kan worden opgeborgen De LMRA helpt bij dit bewustzijn. In de LMRA-procedure beschrijft u: brand_twitter brand_facebook brand_googleplus brand_linkedin brand_ Zorg en Welzij Zorg dat iemand van het team aanwezig is op de uitvaart. Neem na een week of zes contact op met de familie om terug te kijken en te evalueren. Dit tiplijstje hoort bij een artikel in de nieuwste Tijdschrift voor Verzorgenden en is gecontroleerd door experts Bij een aanbesteding in de zorg stelt de gemeente doorgaans vóóraf de prijs vast (dat is dus vastgelegd in de aanbestedingsstukken, zodat je alleen kunt inschrijven als je het voor die prijs kunt doen) meldt ontvangst bij de interne noodtelefoonnummer (deze schakelt BHV en nooddiensten in) doet handschoenen aan (zorg er voor dat deze beschikbaar zijn!) verpak het poststuk, samen met de handschoenen luchtdicht in plastic zak of doos (zorg er ook hier weer voor dat dit beschikbaar is op de plek waar de post wordt verwerkt

Populair: