Startpagina

Titel voorzitter bestuur gerecht

Met dit amendement wordt de titel van bestuursvoorzitter geïntroduceerd voor de voorzitter van het bestuur van een gerecht. In het voorliggende wetsvoorstel wordt als gevolg van de invoering van het integraal management bij de gerechten de titel van president enkel gereserveerd voor de voorzitter van het gerechtsbestuur, terwijl de titel van. Bij elk gerecht is een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, de sectorvoorzitters en een niet-rechterlijk lid. 2 De voorzitter van het bestuur is een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast en draagt de titel van president

Wet organisatie en bestuur gerechten; Amendement inzake

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een rechterlijk en een niet-rechterlijk lid. De voorzitter van het bestuur is een rechter en draagt de titel van president . Rechtbank Rotterdam heeft twee hoofdlocaties: Rotterdam en Dordrecht
 2. Gewijzigd amendement inzake het introduceren van de titel bestuursvoorzitter voor de voorzitter van het bestuur van een gerecht - Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele aanverwante wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten.

3. De voorzitter van het bestuur draagt de titel van president. 4. De bestuursleden worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen als lid van het bestuur van hetzelfde gerecht eenmaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. 5 Check out Voorzitter Raad Van Bestuur profiles, job listings & salaries. Review & learn skills to be a Voorzitter Raad Van Bestuur hun mandaat uit ten kosteloze titel. Voorzitter Art. 14. De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter, die door de algemene vergadering onder de in de aanhef van deze statuten genoemde groepen van werkende leden wordt verkozen voor een hernieuwbare periode van vier jaar

Functies. Doorgaans bestaat een bestuur minimaal uit een voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester.De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden wel 'algemeen lid' genoemd iemand die voorzitter van een bestuur is geweest en wegens bijzondere verdiensten de titel van voorzitter houdt zonder de verplichtingen van die functie verder te. titel. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten) schriftelijke voorbereidin Met dit amendement wordt beoogd de benoeming van de voorzitter van het bestuur van het gerecht niet voor zes jaar maar voor het leven te doen plaatshebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de voorzitter bevorderd. Een tijdelijke benoeming past niet bij deze functie Raad van bestuur De raad van bestuur wordt gevormd door ir. R.P. (Rob) van Wingerden MBA en drs. ing. L.F. (Frans) den Houter, RC. Lees meer over de raad van bestuur

Wetboek-online.nl Wet op de rechterlijke organisatie ..

BESTUUR Artikel 1. Werkwijze bestuur 1. Het bestuur bestaat uit 3 leden. De voorzitter van het bestuur draagt de titel president. 2. Het bestuur komt minstens twaalf maal per jaar bijeen. 3. Het bestuur vergadert volgens een tevoren vastgesteld jaarschema. De president doet daartoe een voorstel. 4 Alhoewel alle prinsen en prinsessen het predicaat Koninklijke Hoogheid voeren met de titel van Koninklijke Prins of/en Aartshertog, worden ze protocollair aangesproken met Monseigneur of Mevrouw. Dynastieke titels worden wel gerespecteerd met bijhorend predicaat; officieel sprak men over Hare Koninklijke Hoogheid, de Hertogin van Brabant. 27 181 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten

Bestuur Rechtbank Rotterdam Rechtspraa

Titel. Voorzitter Verstraete Willy Huidige samenstelling van het Auditcomité van de raad van bestuur. Naam. Titel. Voorzitter. Titel: Gust - Ledenbeheer, Gust - Activiteitenbeheer, Assistent penningmeester, Gust - Financieel beheer : Adres: Jagerslaan 17 3630 MAASMECHELEN: Telefoon Onder leiding van Arrondissementeel Voorzitter Antwerpen, Maarten Vanderhenst, verkozen de leden van N-VA Zoersel tijdens een Algemene Ledenvergadering, op 12 februari 2019, een nieuw bestuur reactie geplaatst op de blog met de titel: Van 010 via 030 naar 020 van 03-07-2011 van MARINUS (Marien) DE LANGEN, voorzitter bestuur van STICHTING MITROS te UTRECHT. De betreffende reactie op 07-07-2011 is een test van dhr/mevr. J. Kolman, medewerker bij MITROS Samenstelling van het bestuur Bestuurders: Naam : op 't Hof, Willem Jan Titel : Voorzitter Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders

Representanten van diverse juridische beroepsgroepen zijn op persoonlijke titel lid van het bestuur. Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Voorzitter) Emeritus hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit, tevens voorzitter Dagelijks Bestuur Lid Bestuur Stichting Patiënten Steunfonds Altrecht Lid Bestuur Het Vijfde Seizoen Lid RvC Fivoor (vanaf februari 2015) Op persoonlijke titel: Vice-voorzitter Stichting TOPGGz Raad van Bestuur FPC 2landen Lid Raad van Toezicht Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) (tot mei 2015) d Raad v R.T.J.M. Janssen, lid Raad van Bestuur Altrech Titel: Bestuurslid, Webbeheerder, Reisverantwoordelijke, Gust - Activiteitenbeheer, Afgevaardigde provincie: Adres: Kruisheideweg 56 3520 ZONHOVE

Wetboek-online.nl Wet organisatie en bestuur gerechte

3 De voorzitter van het bestuur draagt de titel van president. 4 De bestuursleden worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen als lid van het bestuur van hetzelfde gerecht eenmaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar Alfred trad in 2013 als voorzitter toe tot het bestuur van VBA beleggingsprofessionals, en werd in 2018 vice-voorzitter van het bestuur van CFA Society VBA Netherlands. Alfred Slager is sinds 2011 hoogleraar Pension Fund Management aan de TIAS School for Business and Society Rechtblog is sinds mei 2013 het juridische blogportal van Nederland. Via blogs van juristen, advocaten en onze redactie houden we je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitspraken, verdieping en nieuws 1. Het bestuur vormt voor het behandelen en beslissen van kantonzaken enkelvoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan. 2. Degene die zitting heeft in de enkelvoudige kamer draagt de titel van kantonrechter dan wel kantonrechter-plaatsvervanger. Artikel 47a [Vervallen per 01-01-2002] Artikel 48 Enkelvoudige kamers en bezetting sector kanton 1

Wetgeving met de rechten en plichten omtrent het bestuur van een vereniging. Contact Over uwwet.nl. De bepalingen van de vorige titel zijn, met uitzondering van. Samenstelling Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW voorzitter WENb en voorzitter Raad van Bestuur Alliander N.V. Title: Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NC De Raad van Bestuur en het managementteam richten zich nu duidelijk op de uitvoering van CEO Voorzitter AGFA-G ten adviserende titel bijwonen zoals voorzien. Dit gerecht heeft bij vonnis van 9 januari 2013 de beslissing van het Bestuur op het beroep tegen het royementsbesluit vernietigd en het royementsbesluit van het Uitvoerend Comité tot het moment dat opnieuw door het Bestuur op het hoger beroep is beslist Voorzitter stuurgroep Spoorwegovergang Rotstergaastweg (Heerenveen) De Stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot Nuis op grond van convenant met de provincies Groningen en Drenthe. De stuurgroep Koloniën van Weldadigheid (Unesco-nominatie, er is bestuurlijk mandaat afgegeven van de gedeputeerde voor de portefeuillehouder van de gemeente.

• Voorzitter districtscollege → districtsburgemeester • Lid districtscollege → districtsschepen • Secretaris → algemeen directeur • Financieel beheerder → financieel directeur • Interne controle → organisatiebeheersing • Verenigingen Titel VIII, hoofdstuk 1 → Welzijnsvereniging Aan de slag met het decreet lokaal bestuur. Home / Rechtbanken hoven / Vredegerecht / Maatregelen van gerechtelijk bestuur. Maatregelen van gerechtelijk bestuur. Bevoegdheden voor Vredegerecht. Algemene. Voor vertrek gaf Genk-voorzitter Peter Croonen nog een update. Het bestuur mss, ik niet (niet dat Pozo daarvan wakker zal liggen) 'Belgisch gerecht zet. De voorzitter van de vergadering kan tegelijkertijd bestuurder zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Als de voorzitter geen lid is van het VvE bestuur, dan wordt deze gekozen door de leden Bestuur. De Stichting ProVision bestaat uit de volgende bestuursleden: Naam: Roelof Gort Titel: Voorzitter Geboortedatum en Plaats: 08-06-1962, Papendrech

Gewijzigd amendement inzake het introduceren van de titel

Voorzitter Raad van Bestuur bij De Rijnhoven, Voorzitter Raad van Toezicht bij Koraal Groep, Voorzitter bij SOVVT, Voorzitter Raad van... Vorig Lid Raad van Toezicht bij BNNVARA, President bij Vereniging Nederland-Davos, Lid Raad van Toezicht bij IVO Research institute, Raad van.. Daarna werd hij onder andere federaal volksvertegenwoordiger, fractieleider in de Kamer en voorzitter van de Volksunie en later de N-VA. Hij was lid van de Onderzoekscommissie Dutroux en onderhandelde mee over het Octopusakkoord, de hervorming van de politie en het gerecht Stichting Segnus Amsterdam RSIN 815612886 Postadres p/a W.A. Beijer, Keetzijde 3, 1135 RB Edam Bestuurders Naam S. Riemens Titel Voorzitter gerecht in eerste aanleg : Eng.: court in first instance: burgerlijk procesrecht - gerechtelijke instantie die het eerst van het geschil kennis neemt. Bijv. de kantonrechter. appèl / hoger beroep (HB) conflictbemiddeling / mediation aanlegger Art. 14 wet R De Raad van Bestuur van oKo bestaat uit de voorzitters van de disciplinaire werkgroepen en een voorzitter • Tom Bonte - Beursschouwburg Titel Author.

Titel Zoek. Engels; Bestuur. Raad van commissarissen In 1994 werd de heer Noy benoemd tot lid van de raad van bestuur en in 2000 als CEO en voorzitter van de raad. Bestuur. De Stichting Passion For Mission bestaat uit de volgende bestuursleden. Titel: Voorzitter Bevoegdheid: Gezamelijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie. Op 1 januari 2019 trad het Decreet Lokaal Bestuur in werking. En dat de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. Elke schepen krijgt. Zij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Dans Theater. Pauline studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft tevens een Master titel in Dispute Resolution van de Universiteit van Amsterdam. Voormalige posities en activiteiten. Lid van de rvc van ASML; Lid van de Nederlandse Monitoring Commissie. Lid AB en DB (voorzitter) gemeenschappelijke regeling Marrekrite Lid IPO-bestuur (portefeuille RO) Nevenfuncties op persoonlijke titel. Geen. Email: secr.gs.

Juridisch loket en wetgeving met rechten en plichten omtrent

De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur. { vm.flyout.cell2.title }} Voorzitter raad van commissarissen KPMG N.V. KPMG Nederland DAGELIJKS BESTUUR GREG GORISSEN EMIEL DEGREVE Erik Gielen Theo Somers Florent Partoens FGuido Moors Jean Pierre Moors Jef Hardy Jef Loyen Joseé Bruggen Johnny Jacobs Margriet Daenen Marc Mercken Célstin Loverix Rudi Brepoels Pierre Brepoels Yves Liket Patrick Philippens VOORZITTER LUC JANSSEN ED SOMERS GERECHT. CORRESPONDENT PENNINGMEESTER. Samenstelling raad van Bestuur van KFC Merelbeke. Voorzitter Raad Van Bestuur : Wilfried Van Keymeulen: 09/262.80.26: 0478/44.86.26: Vice-voorzitter cutive Director voorzitter van het bestuur. In het bestuur van FCA is echter, naast In het bestuur van FCA is echter, naast een CEO, ook een uitvoerende bestuurder met de titel Chairman benoemd

Voorzitter Raad Van Bestuur Profiles, Jobs, Skills

samenstelling College van Bestuur INNOVO Voorzitter College van Bestuur 62 15.06.2012 01.08.2012 Te vermelden nevenfuncties: Title: Met vriendelijk groet Alle Meesters die in de toekomst hun titel behalen, worden automatisch lid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging bestaat uit: Reginald Weeber Voorzitter

 1. Aansprakelijkheid bestuur vereniging en stichting . Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid
 2. Het bestuur wordt gevormd door personen van alle veldpartijen uit de perinatale zorg. De bestuursleden worden voorgedragen door hun organisatie en worden bekrachtigd in het Branche Overleg. De leden van het CPZ bestuur zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Bestuur CPZ. Drs. G.T.C. (Geri) Bonhof - voorzitter
 3. Agentschap voor Binnenlands Bestuur Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de voorzitter van het openbaar centrum voor.
 4. Drs. P.I.W. Oudenaarden (1969), lid College van Bestuur (januari 2017 - heden) Nevenfuncties op persoonlijke titel. Voorzitter Algemene Kerkenraad protestantse gemeente Waddinxvee
 5. Bestuur . Leden van het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Diane Verstraeten. Claude Marinower. Georges Ingber. Norbert De Batselier.

Bestuur - Wikipedi

Je bent hier: Home » Over Edegem » Bestuur. Bestuur. Bestaat in Edegem uit acht leden plus een voorzitter. De voorzitter van dit orgaan wordt van rechtswege. maatregelen van gerechtelijk bestuur. Deze procedure is kosteloos en kan met een gewone brief of mondeling verzoek gevraagd worden bij het gerecht dat normaal. ere voorzitter / grootmeester : Moreel Wilfried : ere keldermeester / grootmeester : Noyez Marleen : ere ondervoorzitter-penningmeester / grootmeester : Pacqueu Oscar : ere voorzitter / grootmeester : Tresnail Marie Therese : ere penningmeester / gezel : Vandamme Yva Sebastiaan Reeckmans ( bestuur / Voorzitter ) Senne Engelen ( bestuur // enkel bij spelerstekorten ) Thomas Nijs ( bestuur ) Nicky Koninckx. Stijn Saenen ( bestuur / trainer ) Steven Cuypers ( = PLOEGVERANTW. ) Yannick Grieten ( heel af en toe !! buitenland ) Jonas Van Aelst ( bestuur / gerecht. correspondent ) Maarten Vos Roel Jenne - Voorzitter Bestuur Stichting Netherlands eScience Center OP PERSOONLIJKE TITEL: - Voorzitter RvT Stichting Marketing Groningen (onbetaald

erevoorzitter - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

 1. New Voorzitter Raad Van Bestuur jobs added daily. Title. Dismiss. Psychiatrist (4) Dermatologist (2) Real Estate Manager (2) Industrial Manager (2) Radiologist (2
 2. ister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden
 3. Titel 2 behandelt de adviesraden en is enkel van toepassing op de gemeenteraad. Titel 3 Raad voor maatschappelijk welzijn behandelt het bijzonder comité voor de sociale dienst en de communicatie met de OCMW-verenigingen en geldt alleen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. TITEL 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Voorafgaand aan de raad 1.1

Voorzitter bestuur bij Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Voorzitter bestuur bij Goedleven, Ambassadeur bij Stroom Nederland, Voorzitter... Vorig Lid raad van advies bij Zorgnetwerk Nederland, Voorzitter raad van advies bij Coöperatie WeHelpen, Vicevoorzitter raad van toezicht bij.. Tamelijk veel bezoekers van dit weblog lijken op zoek te zijn naar tips en informatie over een vereniging zonder bestuur, bijvoorbeeld als een bestuur geheel aftreedt of ontslagen wordt. Of als er juist een oud bestuur en een nieuw bestuur is, die allebei vinden dat ze het echte bestuur zijn. Deze pagina bevat tips U bevindt zich hier: Start Bestuur Voorzitter. Filters. Titel Auteur Hits; Voorzitter Geschreven door Cees Jan van Deelen Hits: 5 De vereniging door de voorzitter.

Wet organisatie en bestuur gerechten - Eerste Kamer der

Het bestuur van Netherlands Maritime Technology bestaat uit vooraanstaande personen uit de Nederlandse maritiem-technologische sector. Voorzitter. J.C. de Groot. Naam Titel Audit & Risico Comité Remuneratie Comité Corporate Governance & Benoemings Comité Einde van mandaat; Carl Steen: Voorzitter - Onafhankelijk Bestuurde

- Voorzitter bestuur Roelsefonds goede doelenstichting zorginnovatie - Lid bestuur Amsterdamse federatie woningcorporaties - Lid stichtingsbestuur en raad van toezicht Uitgeverij Bas Lubberhuizen - Lid bestuur stichting Brasa - Lid bestuur Kences De heer M.C.G.M. Hagenaars - Lid bestuur Vereniging Friese Woningcorporatie voorzitter College van Bestuur President President of the Board of the University Vicevoorzitter CvB / hoogste titel vermeld. Prof.dr. is dus fout En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. Elke schepen krijgt een duidelijke titel die meteen aangeeft voor welk pakket hij/zij.

Amendement over benoeming voor het leven van de voorzitter

 1. Directiecomité, raad van bestuur... Een autonoom gemeentebedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt het directiecomité
 2. Slider Title Short Excerpt SAMENSTELLING NIEUW BESTUUR HULDENBERG. Zelf start Muyldermans als voorzitter van de gemeenteraad
 3. istratie alsook voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging
 4. imaal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering
 5. Onder het bewind van Eddy Vergeylen zetelde Peter Callant tussen 1994 en 1999 samen met Marc Coucke in de Raad van Bestuur en met Callant Verzekeringen was hij ook lange tijd shirtsponsor bij de club. Callant Verzekeringen en Financieel Advies draagt dan ook met trots de titel van '#sportiefstemakelaar van Vlaanderen'

Bestuur Koninklijke BAM Groep / Royal BAM Grou

 1. Titel van de commissie/functie; Wij hebben een kantoor in gehuurd die ook daarna 1,5 jaar voorzitter en bestuur vormde (inmiddels niet meer) en nu kwam de nieuwe.
 2. Voorzitter : Laurent LIBEERT. Ondervoorzitter : Chantale SEYNAEVE. Secretaris : Dirk DAVID. Penningmeester : Tom CHRISTIAEN. Verantwoordelijke materiaal
 3. Op de website van die club spreekt het bestuur van vreselijk nieuws. Vandaag om 12:32 Franse gerecht ondervraagt voorzitter voetbalclub PSG in corruptieonderzoek in verband met WK atletiek.
 4. istrateur is, kan deze ook ingeschreven worden
 5. In het februari-maartnummer van ons tijdschrift Onze Taal staat een interview met Jan Siebelink, auteur van het Boekenweekgeschenk. Andere onderwerpen: woorden die dankzij doelbewuste acties de Van Dale hebben gehaald, de taal van de Elfstedentocht, het schoolvak Nederlands en de voordelen van gebarentaal voor horenden
 6. De online stemmen telden voor 50% mee, net als de stem van de jury. De jury bestond dit jaar uit John van der Vegt (voorzitter College van Bestuur), Demi Moss (Uitblinker 2017) en Gerard Cornelisse (producent). Landelijke Mbo Ambassadeurs verkiezin

Aanspreekvorm - Wikipedi

Organisatie/Bestuur Aantal bestuurleden : 3 Er is geen directie/dagelijks bestuur: Er is geen raad van commissarissen/toezicht Er zijn geen personen in dienst van de stichting. Naam Titel/functie beloning Ron Zijlmans voorzitter geen Johan van Heyningen penningmeester geen Jacques van Geest bestuurslid gee Dagelijks Bestuur Voorzitter - Stefaan Deryckere Penningmeester - Jeroen Deryckere Raad van Bestuur Bestuurder - Tom Ghesquière Title: PowerPoint-presentati Een aanvraag voor de titel Koninklijk wordt steeds door de voorzitter van de vereniging ondertekend en ingediend op papier met hoofding van de vereniging en met vermelding van de voornaam, de naam en het privé-adres van de voorzitter

Titel: Termijn: G.E. Elias: Voorzitter / Bestuurder B De bestuurder A wordt benoemd door de Raad van Bestuur van Fugro N.V. na goedkeuring van de Raad van. Info nieuwe spelers of trainers : Dhr. Kris Van Echelpoel - 0496 51 14 37 of kris.vanechelpoel@kskkasterlee.be

Bijvoorbeeld de voorzitter van de raad van bestuur en de penningmeester of de secretaris maken nogal vaak de dienst uit in dit orgaan. Zij kennen de VZW door en door en worden bovendien vaak vereenzelvigd met de VZW Bestuursleden zitten in het bestuur op persoonlijke titel. De taken van het bestuur zijn het besturen van de Stichting en het beheer van haar vermogen. Verder neemt het bestuur de besluiten voor alle lopende projecten. Het bestuur van de Stichting bestaat uit mensen die bewogen zijn met het doel van de Stichting Een voorzitter of voorzitster is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs staten. De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

data-mosaic-order-date=> Voorzitter Roland Van Gasse data-mosaic-order-date=> Bestuur Secretaris en stamboekvoerder Marijke Heijkoop-Pankras Gerecht 6 5469 KD Erp Voorzitter/webmaster Wim Heijkoop Gerecht 6 5469 KD Er Bestuur en organisatie van de omr... (1) Bestuur en toezicht (1) Bestuur op afstand kan bekoren! (... (1) Bestuur van classis (1) Bestuur van de bouwmarkt (crypt.) (1) Bestuur van de staat (1) Bestuur van directeuren (1) Bestuur van een aalmoezeniershuis (1) Bestuur van een genootschap (1) Bestuur van een klooster (1) Bestuur van een land (3.

Populair: